header image

Handelsbetingelser og persondatapolitik

 

Salgs- og leveringsbetingelser for Graphia reklame


 1. Tilbud og ordreaftale
Tilbud er gælder i 30 dage fra tilbudets afgivelsesdato.
Bindende aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af Graphia reklame.

 

2. Betalingsbetingelser
Graphia reklame forbeholder sig ret til at kræve forudbetaling, del-betaling eller bankgaranti til sikkerhed for betaling.
Der betales 50% af beløbet inden opgavens start.
Betales faktura ikke rettidigt, påløber der 2% rente pr. påbegyndt måned samt 100 kr. pr. udsendt rykker / betalingspåmindelse.

 

3. Fortrydelsesret
Alle produkter er fremstillet efter kundens specifikationer. Som en konsekvens af dette er der ingen fortrydelsesret.

 

4. Pris
Alle priser er excl. moms og fragt
Graphia reklame er berettiget til at kræve betaling for ekstraarbejde som ikke er med i godkendt tilbud.
Graphia reklame er berettiget til at indkræve betaling for udførtarbejde, selvom opgaven endnu ikke er fuldført.
Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i én kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold, faktureres til bestilleren.

 

5. Levering
Levering finder sted indenfor det aftalte tidspunkt, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes bestillerens handling eller undladelse.
Der tages forbehold for forsinkelser som følge af fejl ellerbeskadigelse af produktionsudstyr, arbejdskonflikter af enhver art samt forsinkelser under selve forsendelsen.
Såfremt der ikke er aftalt noget leveringstidspunkt, bestemmerleverandøren leveringstidspunktet.

 

6. Ejendomsret, ophavsret m.m.
Ophavsretten til de af leverandøren udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand, jf. lov om ophavsret.
Graphia reklame har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.
Graphia reklame pådrager sig intet ansvar overfor underleverandører, og har derfor ingen erstatningsansvar til bestilleren af evt. manglende arbejde eller produkter.

 

7. Fejl og mangler
Graphia reklame har intet ansvar for fejl og/eller mangler i materiale indsendt af bestilleren, samt fejl og/eller mangler som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, prøveprint og lignende.

 

8. Ansvar
I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeuresituation.
Graphia reklame påtager sig ikke at kontrollere, hvorvidt bestilleren har hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billede, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet til tredjemands rettigheder. Graphia reklame påtager sig ligeledes ikke noget ansvar for eventuel overtrædelse af gældende lovgivning i relation til førnævnte forhold.
I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Graphia reklame ikke for bestillerens driftstab, tab af avance.
Graphia reklame har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik
på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder, Graphia reklame & marketing har udført. Graphia reklame er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Graphia reklame personale. Bestilleren er berettiget til for egen regning at forsikre nævnte ejendom/genstande imod skade og undergang.

 

 

Persondatapolitik hos Graphia Reklame

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Graphia Reklame.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante og gældende lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

 


Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Da vi Vi bruger bl.a. cookies til at holde styr på indholdet fra din indtastning af kontaktformular.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Graphia Reklame indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:


- Sender os en kontaktformular

- Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

 


Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.graphiareklame.dk  er Helle Hollen, Skovmosevej 1c, 9500 Hobro.

 


Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 3 år efter du har modtaget din vare eller ydelse.

 


Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos Piranya som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Piranya’s datacentre.

Vi bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores og din garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

 


Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til kontakt@graphiareklame.dk